CONTACT US
ASTOTEC - astonishing technologies
orasis
Astotec

Co je oznámením?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací.

Kdo je povinným subjektem?

Povinným subjektem je společnost Astotec Automotive Czech Republic s.r.o., se sídlem č.p. 350, 683 33 Brankovice, IČ: 274 55 823, která je povinna zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Jaký je obsah oznámení?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

– má znaky trestného činu,
– má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
– porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Astotec Automotive Czech Republic s.r.o., externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně, ústně a na žádost oznamovatele také osobně.

Příslušnou osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému je JUDr. Lubomír Plesník, LL.M., advokát (dále jen „příslušná osoba“). Osobou přijímající oznámení v nepřítomnosti příslušné osoby je Mgr. Petr Novotný, advokát.

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

– schránku pro příjem listinných podání, která je umístěna u dveří č. 107 vstupní chodby ve výrobní hale 1 společnosti Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. na adrese č.p. 350, Brankovice,
– listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu advokátní kanceláře PLESNÍK & PARTNER, Zašovská 750, Valašské Meziříčí, s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
– e-mailovou adresu ak.plesnik@akplesnik.cz,
– telefonní linku +420 571 612 145.
– osobní jednání po předchozí dohodě.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém.

Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.

Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti umístěném na webu justice.cz.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.